Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Polaka, Stargard ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 415

GRZEGORZ POLAK
radca prawny

Radca Prawny Grzegorz Polak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Po ukończonej aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych Szczecinie oraz pomyślnie zdanym egzaminie radcowskim uzyskał w 2016 roku wpis na listę radców prawnych pod numerem SZ-1399. W tym samym roku, bazując na dotychczas zdobytej wiedzy i doświadczeniu rozpoczął prowadzenie własnej kancelarii radcowskiej.

Usługi świadczone przez Kancelarię


Zachęcam do osobistej wizyty w Kancelarii w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą.

W ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii świadczę usługi polegające na szeroko rozumianej pomocy prawnej. Polega ona w szczególności na:

zastępstwie procesowym

Występowanie w roli pełnomocnika lub obrońcy na każdym etapie postępowania, przed sądami i organami administracji wszystkich instancji w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, administracyjnych, związanych z obrotem gospodarczym.

udzielaniu porad i konsultacji

Możliwość uzyskania informacji o obowiązującym stanie prawnym, a także obowiązkach czy uprawnieniach wynikających z sytuacji, w której znajduje się Klient oraz sposobach dalszego postępowania.

stała obsługa przedsiębiorców i innych podmiotów

Świadczenie stałej pomocy prawnej na podstawie zawartej umowy. Umożliwia stały kontakt z radcą prawnym w ramach prowadzonej przez Klienta działalności - uzyskiwania porad prawnych i konsultacji, zastępstwa procesowego przed sądami i organami wszystkich instancji, a także inne uzgodnione czynności w ramach jednego, ryczałtowego wynagrodzenia.

sporządzaniu opinii prawnych

Uzyskanie w formie pisemnej szczegółowej analizy prawnej przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, dotychczasowe orzecznictwo sądowe i praktykę. Opinia prawna stanowi dokument, w którym radca prawny przedstawia własny pogląd na określony problem prawny, wskazując ewentualne sposoby jego rozwiązania.

opracowywaniu projektów umów i aktów prawnych

Sporządzanie, a także opiniowanie wszelkiego rodzaju umów (np. umowy zawierane w obrocie gospodarczym, umowy o pracę, zlecenia, dzieło, kontrakty, związane z obrotem nieruchomościami), pomoc przy zawieraniu umów wymagających szczególnej formy, w szczególności aktu notarialnego. 

Obszary działalności

- sprawy małżeńskie – rozwód, separacja, sprawy majątkowe małżonków (intercyza, odpowiedzialność za długi)

- alimenty – ustalanie prawa do alimentów, podwyższenie, obniżenie;

- kontakty z dziećmi;

- ustalenie ojcostwa;

- dochodzenie wszelkiego rodzaju należności wynikających ze stosunku pracy;

- sporządzanie i opiniowanie umów o pracę;

- emerytury i renty;

- pomoc i doradztwo w sporządzeniu testamentu;

- reprezentacja przed sądem w sprawach spadkowych;

- dział spadku;

- zachowek;

- reprezentacja przed organami administracji publicznej

- sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i skarg do sądów administracyjnych;

- pomoc w sporządzaniu wniosków i pism w postępowaniu administracyjny, w tym pomoc w kompletowaniu dokumentacji;

- pomoc w prowadzeniu wszelkiego rodzaju inwestycji – prawo budowlane, ochrony środowiska, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

- reprezentacja przed sądem oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego i inne osoby;

- pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie postępowania;

- opiniowanie czy konkretne zachowania stanowią przestępstwa lub wykroczenia;

- odzyskiwanie należności na drodze sądowej i pozasądowej;

- reprezentacja zarówno wierzycieli jak i dłużników przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym;

- pomoc w uzyskaniu odszkodowania w odpowiedniej wysokości;

- reprezentacja przed sądami i organami wszystkich instancji;

- dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych;

- pomoc w procedurze ubiegania się o udzielenie zamówienia;

- sporządzanie środków zaskarżenia - reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;

- obsługa prawna zamawiającego;

- pomoc i doradztwo przy sprzedaży, darowiznach i innych umów dot. nieruchomości;

- hipoteka;

- postępowania w sprawach ksiąg wieczystych;

- eksmisje;

- pomoc przy sporządzeniu wszelkiego rodzaju umów;

- opiniowanie zawartych umów i ocena ich skutków prawnych;

- dochodzenie należności wynikających z zawartych umów;

- pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej;

- reprezentacja w postępowaniu rejestrowym – tworzenie spółek prawa handlowego;

- doradztwo w zakresie zawieranych umów, negocjacje;

KONTAKT

tel. 505 879 505

radca@polak.stargard.pl

Kancelaria mieści się w biurowcu SARL (były biurowiec ZNTK)
położonym przy ul.Pierwszej Brygady 35 lok. 415 w Stargardzie.